Дасхал 1

Нэрэ ба үйлэ холбуулалнуудые илгаруулагты.


1) сагаан толботой а) нэрэ
б) үйлэ
2) һайнай һайн а) нэрэ
б) үйлэ
3) жэмэсээр баян а) нэрэ
б) үйлэ
4) гэрэймнай газаагуур а) нэрэ
б) үйлэ
5) һүүлээ шарбагануулан а) нэрэ
б) үйлэ
6) сүүмхэ дүүрэн а) нэрэ
б) үйлэ
7) түүхэй орооһо а) нэрэ
б) үйлэ
8) үглөөгүүр эртэ а) нэрэ
б) үйлэ
9) мундаргануудай хормойнуудаар а) нэрэ
б) үйлэ
10) ногоо шэмхэлнэ а) нэрэ
б) үйлэ
11) бороогой дуһал а) нэрэ
б) үйлэ