Дасхал 1

Эдэ холбуулалнуудай шүүлбэри хэгты.


1) буряад хэлэн а) Тогтомол
б) Сүлөө: нэрэ
в) Сүлөө: үйлэ
2) эртэ бодоод а) Тогтомол
б) Сүлөө: нэрэ
в) Сүлөө: үйлэ
3) хатуу зүрхэтэй а) Тогтомол
б) Сүлөө: нэрэ
в) Сүлөө: үйлэ
4) урдын сагай а) Тогтомол
б) Сүлөө: нэрэ
в) Сүлөө: үйлэ
5) үгэдөө хүрэхэ а) Тогтомол
б) Сүлөө: нэрэ
в) Сүлөө: үйлэ
6) ехээр гайхаба а) Тогтомол
б) Сүлөө: нэрэ
в) Сүлөө: үйлэ