Дасхал 1

Эдэ холбуулалнуудай шүүлбэри хэгты.


1) богоһын үндэрынь а) тогтомол
б) сүлөө: нэрэ
в) сүлөө: үйлэ
2) һэеы үүдэн а) тогтомол
б) сүлөө: нэрэ
в) сүлөө: үйлэ
3) элшэеэ сасажа а) тогтомол
б) сүлөө: нэрэ
в) сүлөө: үйлэ
4) 1910 ондо а) тогтомол
б) сүлөө: нэрэ
в) сүлөө: үйлэ
5) һэрюу оруулхын тула а) тогтомол
б) сүлөө: нэрэ
в) сүлөө: үйлэ
6) нойр манаха а) тогтомол
б) сүлөө: нэрэ
в) сүлөө: үйлэ
7) ехэ һонин а) тогтомол
б) сүлөө: нэрэ
в) сүлөө: үйлэ