Дасхал 1

Зүб харюу ологты.

1) Дахуулалнууд причастяар болон деепричастяар гараһан дэлгэрэнгы ушарлагша болоно.
2) Дахуулалаар гараһан дэлгэрэнгы ушарлагша хабаатай үгэтэеэ сэхэ зэргэлээд байхадаа, дахуулал болоногүй.
3) Дахуулал хоёр тээһээ таһалалаар илгагдана.