Дасхал 1

Дахуулалаар гараһан дэлгэрэнгы ушарлагша ямар асуудалда харюусахаб? Тааруулан табигты.


1) Хурьгадайнгаа томошог болохолоор а) хэзээ?
б) яахада?
в) яамсаар?
г) яахын тула?
2) Малаа тобир тарган болгохын тула а) хэзээ?
б) яахада?
в) яамсаар?
г) яахын тула?
3) Наранай гарамсаар а) хэзээ?
б) яахада?
в) яамсаар?
г) яахын тула?
4) Мал ажал үсхэбэрилхэдэ а) хэзээ?
б) яахада?
в) яамсаар?
г) яахын тула?