Дасхал 1

Причастяар гаргагдаһан хүтэлэгшэтэй дахуулал ологты.

1) Бахануудай уһанһаа добо өөдэ гарабал, бороо һуужа орохо гээшэ.
2) Наһатай хүнүүдэй хөөрэлдэжэ байхада, үгыень таһалангүй шагнаад һууха.
3) Үүдээ алдалжа, богоһо дээрэ гараад байжа болохогүй.
4) Хүнэй юумэ асаржа үгэхэдэ, амһартыень хооһоор бусаахагүй.