Дасхал 1

Дахуулалнууд соо илгагдаһан хүтэлэгшэнь ямар үйлэ үгөөр гаранхайб гэжэ тэмдэглэгты.

Сэлмэг тунгалаг үдэрэй болоходо[1] , урин зулгы наранай миһэрхэлээр[2] , хүн бүхэнэй дотор баһал сэнгэлиг хүхюун болоно. Бишыхан байхадаа[3] , абынгаа хүдэлмэриһөө ерэжэ[4] , хэрэлсы дээрэ гарахыень дууламсаараа[5] , даха доогуур шургаад[6] , бэдэржэ олохыень хүлеэжэ хэбтэгшэ һэм. Урин дулаан эхилжэ[7] , наруули нэмэри газарта түрүүшын ургы сэсэг һалбараад[8] , һонин хоншуухан үнэр хамар өөдэ хангалтана. Радна тушаа Аюушын нюруулһан һүриин байхадань[9] , зун эндэ үбһэ һүрилжэ байхадаа[10] , Аюушатай хөөрэлдэжэ, энеэлдэжэ ябаһанаа һанана.

причасти:
деепричасти: