Дасхал 1

Юрын деепричастна дахуулалтай мэдүүлэлнүүдые ологты.

1) Айлда ороод, аяга сайһаа арсажа болохогүй.
2) Бороогой ороходо, ногоон һэргэбэ.
3) Ерэхэдэмнай, суглаан эхилшэһэн байба.
4) Дүтынь хараад, дүрбэ хонобо.