Дасхал 1

Уншагты. Илгагдаһан дахуулалнуудай илгааень тодорхойлжо заагты.

Хадагаа дундуурнь утаашань нугалхада[1] , ама гараһан талыень нюур тала гэдэг, хоёр альган дээрээ тааруулан табижа[2] , бариха хүн руугаа нюур талыень харуулжа[3] , эрхы хургаараа дээрэһээнь даража баряад[4] , үреэлэй үгэ хэлэжэ[5] , хүниие золгодог. Аманиинь юун гэһэн удхатайб гэбэл, амандаа хэшэгтэй, олоһон олзотнай олзо боложо[6] , дүүрэн жаргалтай ябахые хүсэнэб гэһэн тэмдэг мүн. Хадагые мүнгэтэй, һүтэй аягатай, бусад бэлэгтэй хамта барижа[7] , хүниие золгожо болодог. Мүнгэн гээшэ баһал зүб буруу талатай байдаг, зүб талань хадаа дотор талань болоно. Мүнгэнэй дотор талые дээшэнь харуулаад[8] , толгой талыень баруун гарайнгаа эрхы хургаар дараад[9] , хадагтайгаар золгоходоо[10] , гарайнь альган дээрэ зүб мүрөөр барюулха.

причастна юрын оборот:
деепричастна юрын оборот:
деепричастна бэеэ дааһан оборот:
причастна бэеэ дааһан оборот: