Дасхал 1

Дахуулалнуудые ологты.

1) Эртэ һэрихэдэм
2) Гэртээ ошонгоо
3) Нойтон мунса
4) Мунсаар сохюулха
5) Нюдөө үзүүрлэхэ
6) Гэртээ хариха болзорнай
7) Карандаш үзүүрлэхэ
8) Үзүүрлэхэ хурсаар
9) Һалхинай буухада
10) Буухада баярлан