Дасхал 1

Буруу дүрим ологты.

1) Мэдүүлэл аялга ба удхын талаар дүүрэһэн шэнжэтэй байдаг.
2) Холбуулал соо үгэнүүдэй нэгэниинь нүгөөдэһөө заатагүй дулдыданги байдаг.
3) Нэрлүүлэгшэ хэлэгшэ хоёр холбуулалнууд болоно.