Дасхал 1

Зүб дүрим ологты.

1) Холбуулал гол ба дулдыданги үгэһөө, мэдүүлэл нэрлүүлэгшэ хэлэгшэһээ бүридэнэ.
2) Мэдүүлэл хоёр гү, али хэдэн үгэһөө бүридэнэ.
3) Мэдүүлэл дүүрэһэн удхатай.