Дасхал 1

Хэлэгдэһэн зорилгоороо ямар мэдүүлэлнүүд бэ?


1) Һайхан хара нюдэн. а) хөөрэһэн
б) идхаһан
в) асууһан
2) Һанажа үзэ. а) хөөрэһэн
б) идхаһан
в) асууһан
3) Хэн тиимэ нюдэтэй бэлэй? а) хөөрэһэн
б) идхаһан
в) асууһан
4) Талын Бүргэдэй бэшэ гү? а) хөөрэһэн
б) идхаһан
в) асууһан
5) Буряадай уужам талын хүбүүн Баяртын нюдэндэл адли һэн. а) хөөрэһэн
б) идхаһан
в) асууһан
6) Теэд энэ Нина Петровнагай урда байгааша хүн түхэлөөрөө Талын Бүргэд шэнги яагаа адлиб, харин һайхан хара нюдөөрөө инаг хайратай Баяртадань яагаа адлиб? а) хөөрэһэн
б) идхаһан
в) асууһан