Дасхал 1

Мэдүүлэлнүүдэй илгааень элирүүлэгты.


1) Эрхые һуранхаар , бэрхые һура. а) хөөрэһэн
б) идхаһан
в) асууһан
2) Баймгашаа бү эдеэлэгты. а) хөөрэһэн
б) идхаһан
в) асууһан
3) Хатаһан модон хонгёо болодог, хосорһон хүн хобууша болодог. а) хөөрэһэн
б) идхаһан
в) асууһан
4) Наһан соогоо суглуулһан, наранай элшээр угтуулһан эгээл үнэтэ үгэнүүдээ Эхэ орондоо бусаанам. а) хөөрэһэн
б) идхаһан
в) асууһан
5) Үхибүүдээ һургуулида эльгээһэн эхэ эсэгэнэрэй захяа тон үнэтэй юм. а) хөөрэһэн
б) идхаһан
в) асууһан
6) Эхэ эсэгынгээ һургаал һанажа ябана гүт? а) хөөрэһэн
б) идхаһан
в) асууһан