Дасхал 1

Мэдүүлэлэй шухала гэшүүдые олоод, ямарынь нэрлүүлэгшэ, ямарынь хэлэгшэ болоноб гэжэ тэмдэглэгты.

1. Наранай орохо зүгые зорижо, гэрһээ мордооб. 2. Наранай орохо зүгтэ минии дайсан. 3. Наран ородог. 4. Наран дахин гарахын тула ородог. 5. Дайсад дарагдаха. 6. Дайсад гай тодхор ушаруулхагүй. 7. Бидэ илалтын түлөө урагшаа дабшанабди. 8. Саг ошохо. 9. Саһан дээрэхи мүр һалаха. 10. Бидэнэй илалта мартагдахагүй.

а) нэрлүүлэгшэ
б) хэлэгшэ