Дасхал 1

Мэдүүлэлнүүдэй илгаа заагты.


1) Эзэд бии. а) хуряангы
б) дэлгэрэнгы
2) Уулын эзэд бии. а) хуряангы
б) дэлгэрэнгы
3) Баруун хойноһоо үүлэнүүд һуунагтана. а) хуряангы
б) дэлгэрэнгы
4) Саһан орохонь ха. а) хуряангы
б) дэлгэрэнгы
5) Наран гараба. а) хуряангы
б) дэлгэрэнгы
6) Шүүдэр хатаба. а) хуряангы
б) дэлгэрэнгы
7) Хонишон хониёо бэлшээбэ. а) хуряангы
б) дэлгэрэнгы
8) Үхибүүд уһанда шунгана. а) хуряангы
б) дэлгэрэнгы