Дасхал 1

Эдэ мэдүүлэлнүүд байгуулгаараа ямар бэ?


1) Ангууша нохой ан намнахадаа, ходо мүрөөр ябадаггүй, хорёод алхам хажуу талаар гүйдэг. а) хоёр бүридэлтэ
б) нэгэ бүридэлтэ
2) Мүр дээрэхи үнэр төөрюулхэ байгаа. а) хоёр бүридэлтэ
б) нэгэ бүридэлтэ
3) Морин үргэхэдөө хуухирдаг, тиигэжэ хамараа сэбэрлээд, унхидажа танихадаа айхаяа болидог. а) хоёр бүридэлтэ
б) нэгэ бүридэлтэ
4) Хүн юумэ хараад, шагнаад, үнэрдэжэ үзөөд, үшөө барижа үзэхэ дуратай юм. а) хоёр бүридэлтэ
б) нэгэ бүридэлтэ