Дасхал 1

Нэрлүүлэгшэнүүд ямар хэлэлгын хубяар гарааб гэжэ тааруулан табигты.


1) Муу хүн – зондо бог, мухар түгэсэг – ойдо бог. а) юумэнэй нэрэ
б) тэмдэгэй нэрэ
в) үйлэ үгэ
г) тоогой нэрэ
2) Жаргалай ехэ – эб, зоболонгой ехэ – хэрүүл. а) юумэнэй нэрэ
б) тэмдэгэй нэрэ
в) үйлэ үгэ
г) тоогой нэрэ
3) Үбдэхэ – зоболон, элүүр ябаха – жаргал. а) юумэнэй нэрэ
б) тэмдэгэй нэрэ
в) үйлэ үгэ
г) тоогой нэрэ
4) Хүбүүн үриин шанар шэнжые, шадал хүсые, зориг хатуужалые шалгаха аргануудайнь нэгэн хадаа эрын гурбан наадан юм. а) юумэнэй нэрэ
б) тэмдэгэй нэрэ
в) үйлэ үгэ
г) тоогой нэрэ