Дасхал 1

Ямар мэдүүлэлдэ нэрлүүлэгшэ хэлэгшэ хоёр зүб зураатай байнаб? Тэмдэглэгты. [...] — нэрлүүлэгшэ [[…]] — хэлэгшэ

1) [Хэлэнэй ута] [[толгой орёодог]].
2) [Хэлэнэй ута] толгой [[орёодог]].
3) Хэлэнэй [ута] толгой [[орёодог]].