Дасхал 1

Сэгүүдэй орондо хашалгануудые зөөлэрүүлдэг аялгануудые тааруулан табигты.


номгон — нмгэн, наадана — ндэнэ, хороо — хор, нуур — нр