Дасхал 1

Эдэ мэдүүлэлнүүд соо элирхэйлэгшэнүүдые олоод илгагты.

1. Хашан мориндо харгы холо, харуу хүндэ нүхэр холо. 2. Сошордоһон Аламжын нүхэрөө бэдэрхэдэнь, арбаад алхамай газарта унашаһан хэбтэбэ. 3. Урдандаа гар, һалхин, уһан тээрмээр талхаяа татадаг байһан гээшэ.4.Зарим зон яаралтайгаар гэр тээшээ ябабад.5. Танигдаагүй хүн урда зүгэй хүхэ үндэрһөө нааша нэмжыһэн нэлэнхы тайга тээшэ шэглэн ошоо. 6. Алтан бэһэлигтэй басагад, мүнгэн бэһэлигтэй хүбүүд хоорондоо дуу хаялсана.