Дасхал 1

Нэгэ түрэл бэшэ элирхэйлэгшэнүүдтэй мэдүүлэл ологты (сэглэлтын тэмдэг табигдаагүй).

1) Уужам сагаан талада үндэр ногоон нарһанууд ургана.
2) Зангаар бараг һургууляар һайн нүхэдөөр баян хүбүүн лэ даа.
3) Тэдэнэй гэр шэнэ түмэр ногоон хушалтатай юм.
4) Гоёшье аймшагтайшье шураншье хүсэтэйшье зэрлиг ан гэбэл эреэн гүрөөһэн юм.