Дасхал 1

Мэдүүлэл соохи илгагдаһан нэмэлтэнүүд ямар хэлэлгын хубяар гаранхайб гэжэ тэмдэглэгты.

1) Хүбүүдэй үндэрһөөнь[1] һурая. 2) Нүхэрни шамһаа[2] набтаршаг. 3) Модонуудай сэхыень[3] тайрая. 4) Үглөө эдихэ өөхэнһөө[4] мүнөө эдихэ уушхан дээрэ. 5) Нялуунһаа[5] гашууниинь дээрэ.

юумэнэй нэрэ:
тэмдэгэй нэрэ:
түлөөнэй нэрэ:
тоогой нэрэ:
дайбар үгэ: