Дасхал 1

Илгагдаһан нэмэлтэнүүдэй илгааень заагты.

1. Мууһаа[1] муу, модонһоо[2] хөө гараха. 2. Сэнхир хүхэ, оёоргүй гүнзэгы тэнгэриин үндэр намайе[3] уряалан дуудана. 3. Яахабши даа, һураһан юумэ һураар[4] татуулхагүй ха юм даа. 4. Урда сагһаа хойшо буряадууд түмэрөөр[5] , мүнгөөр[6] , туулгаар[7] , алтаар[8] урлал[9] хэдэг байһан. 5. Нютаг нугаяа[10] , тала дайдаяа[11] , хизаар ороноо[12] аяншалан шэнжэлжэ, үхибүүд түрэл нютагаа[13] бүри гүнзэгыгөөр дурлан мэдэрнэ.

сэхэ:
хазагай: