Дасхал 1

Эдэ мэдүүлэлнүүд соо ямар ушарлагшанууд байнаб?


1) Шадаал һаа нюураараа уулзажа, гараараа барижа үзөөрэй. а) аргын
б) сагай
в) байрын
г) шалтагаанай
д) зорилгын
е) хэмжээгэй
ж) болзоогой
2) Улан-Үдэһөө Байгал хүрэтэр зуугаад модо ябанабди. а) аргын
б) сагай
в) байрын
г) шалтагаанай
д) зорилгын
е) хэмжээгэй
ж) болзоогой
3) Үндэр ургаса абахын тула, бидэ оролдоно гээшэбди. а) аргын
б) сагай
в) байрын
г) шалтагаанай
д) зорилгын
е) хэмжээгэй
ж) болзоогой
4) Үүр сайхын урдахана, аалиханаар нэгэ хүнэй хоолойгоо заһаха абяан дуулдаба. а) аргын
б) сагай
в) байрын
г) шалтагаанай
д) зорилгын
е) хэмжээгэй
ж) болзоогой
5) Хорёошо залхуугаар хусана. а) аргын
б) сагай
в) байрын
г) шалтагаанай
д) зорилгын
е) хэмжээгэй
ж) болзоогой
6) Хада уулаарнь ан гүрөөл яһала баян юм. а) аргын
б) сагай
в) байрын
г) шалтагаанай
д) зорилгын
е) хэмжээгэй
ж) болзоогой
7) Яараһандаа хамаг юумэеэ хуу мартажархёоб. а) аргын
б) сагай
в) байрын
г) шалтагаанай
д) зорилгын
е) хэмжээгэй
ж) болзоогой