Дасхал 1

Илгагдаһан дахуулалнууд, холбуулалнууд ямар ушарлагшанууд бэ?


1) [Бороогой ороходо], ногоон һэргэбэ. а) аргын
б) байрын
в) сагай
г) шалтагаанай
д) зорилгын
е) хэмжээнэй
ж) болзоогой
2) Һалхин хүрилжэ, [хаана холо] ойн шууяха дуулдана. а) аргын
б) байрын
в) сагай
г) шалтагаанай
д) зорилгын
е) хэмжээнэй
ж) болзоогой
3) [Һүүлэй үедэ], хубилган шэнэдхэлгын һэбшээнэй үзэгдэхэлөөр, түрэлхи хэлэнэй үүргые үндэр хэмжээндэ гаргаха асуудал табигдана. а) аргын
б) байрын
в) сагай
г) шалтагаанай
д) зорилгын
е) хэмжээнэй
ж) болзоогой
4) Галшын [гэртэ] үргэһэ нойр алдажа аяшарһан хүнүүдэй хурхиралдахань дуулдана. а) аргын
б) байрын
в) сагай
г) шалтагаанай
д) зорилгын
е) хэмжээнэй
ж) болзоогой