Дасхал 1

Мэдүүлэлнүүд сооһоо нэгэ түрэл гэшүүдые олоод илгагты.

Мяхалиг улаан нюуртай, нюргаар үндэршэг, наһааршье Доржоһоо аха хэбэртэй. Түрэһэн нютагайм гол горход, хада ууланууд, ой тайганууд – бүгэдөөрөө энэрхы һайхан даа. Хүбүүн үргэн сээжэтэй, богонихон гартай. Наадааша жороо нюдэдынь баһанхад, дээрэлхүү.