Дасхал 1

Тододхоһон гэшүүдтэй мэдүүлэлнүүдые ологты (сэглэлтын тэмдэг табигдаагүй).

1) Бато Дугарович манай физикын багша үндэр нэрэ зэргэдэ хүртэбэ.
2) Рэгзэд абгайгаа золгүй гансааран үлэһэн ахынгаа эхэнэрые хайрлана.
3) Үндэр хаданууд уужам хүндынүүд таляан таланууд холоһоо нэмжыжэ харагдана.