Дасхал 1

Мэдүүлэлэй гэшүүд болодоггүй үгэтэй мэдүүлэл ологты.

1) Энэмнай бүтэхэгүйл хэрэг болохонь ха.
2) Ай, бурхан зайлуул даа, газар дуулаг, гансахан эндээ хэлсээд болиё. [Х.Н.]
3) Зай, нүхэд, унтая, оройхоншье болоо гээшэ ха. [Ц.Ш.]
4) Манайхин зүб коммунада ороо байнабди гэжэ би мүнөө мэдэбэб.