Дасхал 1

Хандалгатай мэдүүлэлнүүдые ологты.

1) О, хаданууд! Дүрбэн зүг, найман хизаарта дабхаряа олон шэлэнүүд.
2) Үхибүүд, байгаалида гамтайгаар хандагты.
3) Ай, хөөрхы! Одоол ехэ баяр һэн даа.
4) Никотин хоолой, уушхан, бөөрэ хорлодог, ондоогоор хэлэхэдэ, хүнэй ами наһые хороодог.