Дасхал 1

Юрын мэдүүлэлэй шүүлбэри хэгты.

Ай-яа, удангүй энэ бэешье тангайжа, газарта хэбтэхэ.[1]

а) Зорилгоороо:
хөөрэһэн:
асууһан:
идхаһан:
б) Бүридэлөөрөө:
нэгэ бүридэлтэ:
хоёр бүридэлтэ:
в) Юрын гэшүүдээрээ:
хуряангы:
дэлгэрэнгы:
г) Нэгэ түрэл гэшүүд:
бии:
үгы:
д) Тододхоһон гэшүүд:
бии:
үгы:
е) Мэдүүлэлэй гэшүүд болодоггүй үгэнүүд:
бии:
үгы:
ж) Дахуулалнууд:
бии:
үгы: