Дасхал 1

Орёо мэдүүлэлнүүдые ологты.

1) Һургаалтай үхибүүд шэбэнэжэ хэлэхэдэ ойлгохо, шэмхэлжэ үгэхэдэ садаха.
2) Үдэрынь яһала халуун болодог аад, һүниндөө хүйтэн хоножо, гол горхоной уһан захаараа хайнагтана.
3) Мүнөөдэр сэлмэг аад, хүйтэн.
4) Дулаарба гэжэ эндүүрбэбди.
5) Хүниие хүндэлхэдөө, өөрыгөө хүндэлхэш, хүниие баһахадаа өөрыгөө баһахаш гэһэн хуушанай һургаал бии.
6) Энэ гол нарин, теэд гүнзэгы.