Дасхал 1

Юрын болон орёо мэдүүлэлнүүдые илгаруулагты.


1) Дашын Цэбүүдэй, даруу номгон зантай, ухаатай сэсэн хүбүүн, Үлэгшэнэй Цэрэндэ өөрынгөө бэрхээр үе наһан соогоо үри шэрэ нэхэгдэхэеэ болижо шадаһан юм. а) орёо
б) юрын
2) Арюухан Должод, баарһамни, амиды мэндэ ябана гээшэ гү, али яагаа хаб даа гэжэ сэдьхэлээ харанхы болгон һанаа алдана. а) орёо
б) юрын
3) Дашын дүтын нүхэр Дондог, Дамдинай эхир хүбүүдэй нэгэн, эрын гурбан нааданай болоходо, һур харбалгаар түрүүшын һуури эзэлһэн юм, тиигээд зональна мүрысөөндэ хабаадалсаха болобо. а) орёо
б) юрын