Дасхал 1

Ниилэлдэһэн орёо мэдүүлэлнүүдые ологты.

1) Унгигүй һүхөөр түлеэ бү хахала, уггүй хүнөөр ноё бү хэ гэжэ урданай сэсэн үгэ бии.
2) Бүхэ барилдаан гээшэ шуранаа, дүрэеэ, арга мэхэеэ, шамбайгаа харуулха гэһэн гуримтай наадан юм.
3) Уһанай шубуудай доогуур ниидэжэ ерэбэл, хүйтэн үбэл болодог гэжэ урданай үбгэд хэлсэдэг.
4) Жэлэй дүрбэн сагта бэлшээридэ ябажа, мал адууһан хоолойгоо тэжээдэг байһан, тиимэһээ сагай уларилһаа, тэнгэриин зарлигһаа хамаг юумэнэй дулдыдадаг байһаниинь эли.
5) Удангүй зүүн тээһээ тэнгэриин хаяагаар, үүрэй толоной хярын оройгоор хяазалан байхада, Галшын газаа хон жэн, харин ганса нэгэ үхэр, хониной иираглаха, үүгэнэхэ нойрмог абяан гарана.