Дасхал 1

Ямар харилсаатай орёо мэдүүлэлнүүд бэ?


1) Оршон тойрон абяа шэмээгүй, харин гансал ой модон оёорһоо аалиханаар дүнгинэжэ, аяшаранги дүмүүхэнээр амилна. а) холбоһон
б) илгаһан
в) залгаһан
г) зүрилдэһэн
2) Тэрэ баруугаар гол зубшаад, тоогүй олон адуун хумиржа харагдана, баһа талын борохон жэргэмэл огторгойдо бии болон жэргэнэ. а) холбоһон
б) илгаһан
в) залгаһан
г) зүрилдэһэн
3) Оройшог, боро хараан боложо байхада, эндэ тэндэ нохойнуудай хусалдаха дуулдаба, тиигээд жэн балай болошоно. а) холбоһон
б) илгаһан
в) залгаһан
г) зүрилдэһэн
4) Аарсан гээшэ хии дарадаг, халуу оруулдаг, ехэ һайн эдеэн, тиимэ хадань тэрэниие үдэшэ үглөө уужа байхада, хотодо ехэ һайн гэлсэдэг. а) холбоһон
б) илгаһан
в) залгаһан
г) зүрилдэһэн
5) Нохойн хусаха абяан намдаба, харин хаанашьеб хүнэй дуугарха дуулдана. а) холбоһон
б) илгаһан
в) залгаһан
г) зүрилдэһэн