Дасхал 1

Зүб дүрим ологты.

1) Дахалдаһан орёо мэдүүлэл соохи юрын мэдүүлэлнүүд хоорондоо удхаараа адли эрхэтэй байдаг.
2) Ниилэлдэһэн орёо мэдүүлэлнүүд холбоһон холболтонуудһаа боложо, гурбан янза боложо хубаарна.
3) Орёо мэдүүлэлнүүд холболтотой ба холболтогүй гэжэ илгарна.