Дасхал 1

Дахалдаһан орёо мэдүүлэлнүүдые ологты.

1) Сибириин дайдада буряад, эвенк, тува, алтай, хакас гэхэ мэтэ олон яһатан байдаг.
2) Тэрээн шэнги Америкэдэ дене, индуит, анишнабэ, цалаги, ирокис гэхэ мэтэ өөрын хэлэтэй олон угсаатан бии.
3) Дене хүн гансал монгол шарайтай бэшэ, илангаяа сэдьхэлээрээ, аяг зангаараа, үзэл бодолоороо монголтой аб адлихан байдаг гэжэ Джулия Энн Стюарт ажаглаһан байна.
4) Хэдэн жэл шэнжэлгэ хэжэ, дене үндэһэтэнэй эхэ нютаг мүнөөнэй буряад нютаг байна, юундэб гэхэдэ дене мифологидо Байгал далай тухай домог бии, ёһо заншалынь буряадайхитай ехэ адли байдаг.
5) Соёлой талаар дененүүд буряадуудта адлихан.
6) Дене домогууд соо тэдэнэй эхэ нютаг хойто Азида, далай шэнги ехэ нууртай газар байна гэжэ хэлэгдэдэг.