Дасхал 1

Тайлбарилһан нүхэсэл мэдүүлэлтэй дахалдаһан орёо мэдүүлэл ологты.

1) Эрхые һуранхаар, бэрхые һура гэжэ буряад зон хэлсэдэг.
2) Намда һаалта болонош, юундэб гэхэдэ номоо муугаар үзэнэш.
3) Хатуу хүн засаг бариха гэһэн урданай дуун бии бшуу.
4) Бишни хүдэлмэридөө тухашараад байхадаа, һургуулияа хэзээ дүүргэхэ юм гэжэ шамайгаа үе үе һанагшаб.