Дасхал 1

Зүб харюу ологты.

1) Тайлбарилһан нүхэсэл мэдүүлэлнүүд шухала мэдүүлэлтэеэ холболтонуудаар холбогдоходоо, таһалал табигдадаггүй.
2) Тайлбарилһан нүхэсэл мэдүүлэлнүүд шухала мэдүүлэлэйнгээ бүхы гэшүүдые тодорхойлно.
3) Нүхэсэл мэдүүлэлнүүд өөрынгөө байгуулгаар өөрын нэрлүүлэгшэтэй, хэлэгшэтэй, бусадшье гэшүүдтэй.