Дасхал 1

Элирхэйлһэн нүхэсэл мэдүүлэлтэй дахалдаһан орёо мэдүүлэл ологты.

1) Саяанай мундарганууд наранда ялардаг, юундэб гэхэдэ, тэдэ хододоо саһаар хушаатай.
2) Загаһан толгойһоо үжэдэг гэһэн оньһон үгэ зүб байна.
3) Һурахаб, ажаллахаб гэһэн бодол намайе хододоо эзэлдэг юм.
4) Хониной далые далан хүн эдихэ ёһотой юм гэжэ буряад зон хэлсэдэг.