Дасхал 1

Элирхэйлһэн нүхэсэл мэдүүлэлтэй дахалдаһан орёо мэдүүлэл ологты.

1) Загаһан толгойһоо үжэдэг гэһэн оньһон үгэ зүб байна.
2) Заабол амжалта туйлахаш, юундэб гэхэдэ ажалшни урагшатай байна ха юм.
3) Дүрөөгүй эмээл байдаггүй, дүримгүй бэшэг байдаггүй гэжэ хүнүүд хэлсэдэг.
4) Үүлэн түргөөр нүүхэдээ, һалхи зүгнэдэг гэһэн шэнжэлэл зүб.