Дасхал 1

Ушарлаһан нүхэсэл мэдүүлэлтэй дахалдаһан орёо мэдүүлэлнүүдые ологты.

1) Хэдыдэ Ю.А. Гагарин замбуулин тээшэ ниидээ һэм бэ, тиихэдэл космическэ галаб эхилээ юм.
2) Түрөөгүй хүбүүндэ түмэр үлгы бү түхеэрэ гэжэ буряадууд хэлсэдэг.
3) Хүн хэды наһатайб, тэды хоног соо хухарһан яһаниинь эдэгэдэг
4) Уг гарбалаа мэдэхэгүй хүн үндэһэгүй модондол адли гэһэн оньһон үгэ бии.