Дасхал 1

Ямар нүхэсэл мэдүүлэлтэй дахалдаһан орёо мэдүүлэл бэ гэжэ заагты.


1) Дамдиндал адли зон Ширабоной урдаһаа тэмсэнэ, юундэб гэхэдэ үнэн сэхэ, ажалша хүн колхозой ажахын муугаар эмхидхэгдэһэндэ хороо бусална. а) тайлбарилһан
б) элирхэйлһэн
в) ушарлаһан
2) Бишни хүдэлмэридөө тухашараад байхадаа, һургуулияа хэзээ дүүргэхэ юм гэжэ шамайгаа үе үе һанагшаб. а) тайлбарилһан
б) элирхэйлһэн
в) ушарлаһан
3) Галша зэрлиг хүйтэн нюдөөр Цэрэнпил тээшэ хаража, минии басаганай хүл мүрые төөрюулһэн хүн энэл даа гэжэ тэрэниие хургаараа заана. а) тайлбарилһан
б) элирхэйлһэн
в) ушарлаһан
4) Шубуудай дулаан орон уруу ниидэлгэ эртэ хүйтэрхын тэмдэг гэжэ байгаалиин үзэгдэлнүүдые шэнжэлэлгэ зүб байна. а) тайлбарилһан
б) элирхэйлһэн
в) ушарлаһан
5) Хэн арад зондо туһатай юумэ хэнэб, тэрэ хэзээдэшье мартагдахагүй. а) тайлбарилһан
б) элирхэйлһэн
в) ушарлаһан