Дасхал 1

Холболтогүй орёо мэдүүлэлнүүдэй илгаа элирүүлэгты.


1) Шинии эсэгэ айхабтар сэхэ һайхан һанаатай, хэлэһэн хэһэн хоёроо бүтээжэ шададаг нүхэр агша бэлэй: ши, хүбүүниинь, тиимэ хүн болохо ёһотойш. а) тоолоhон;
б) һубариhан;
в) зүрилдэhэн;
г) тайлбарилhан;
д) шалтагаалhан;
е) хойшолонгой.
2) Станци дээрэ хүн зон үсөөншэг – үймөөн, шууяан таһарнагүй а) тоолоhон;
б) һубариhан;
в) зүрилдэhэн;
г) тайлбарилhан;
д) шалтагаалhан;
е) хойшолонгой.
3) Зунай зулгы дулаахан саг ерэжэ, таряалан соогуур бүднэнүүд бүбэнэлдэнэ, үбһэ ногоон соогуур таршаанууд олоороо һүрэлдэнэ. а) тоолоhон;
б) һубариhан;
в) зүрилдэhэн;
г) тайлбарилhан;
д) шалтагаалhан;
е) хойшолонгой.
4) Бидэ юушье харанагүйбди: газар дайда, хара утаан, сагаан манан хоёроор бүрхөөгдэшэбэ. а) тоолоhон;
б) һубариhан;
в) зүрилдэhэн;
г) тайлбарилhан;
д) шалтагаалhан;
е) хойшолонгой.
5) Хонхо жэнгиржэ, хэшээл дүүрэбэ ха: шууяан гүйлдөөн, энеэлдээн боложо эхилшэбэ. а) тоолоhон;
б) һубариhан;
в) зүрилдэhэн;
г) тайлбарилhан;
д) шалтагаалhан;
е) хойшолонгой.
6) Пагмын гэртээ ороходонь, басагад hонирхолтой ном уншана, хүбүүд үнгын шэрээр зураг зурана, гансал нарай үхибүүниинь унтана. а) тоолоhон;
б) һубариhан;
в) зүрилдэhэн;
г) тайлбарилhан;
д) шалтагаалhан;
е) хойшолонгой.