Дасхал 1

Текст сооһоо бүдэхирһэн хонгёо хашалгануудтай үгэнүүдые илгагты.

Газарһаа хүнэй абажа болбосоруулан хэрэглэдэг юумэнүүдые газарай баялигууд гэдэг. Үбһэ ногоон, үрэ жэмэс, талха таряан, ой модон, шулуун нүүрһэн, нефть, түмэрэй зүйлнүүд — эдэ бүгэдэ абтадаг.