Дасхал 1

Иимэ схемээр мэдүүлэлнүүдые ологты: "с.х., – а.ү., – с.х." (сэглэлтын тэмдэг табигдаагүй).

1) Хонхо болоо гэжэ Бата хэлэбэ хэшээлнай эхилхэнь.
2) Энэ хэнэй машина гээшэб гэжэ хүршэ һураба.
3) Зунай амаралтада ерээрэй гэжэ ашадаа хэлэбэ һүн тарагшье элбэг.
4) Ши хаанаһаа ерээбши гэжэ хүбүүн асууба.
5) Ай хайрла иишэ тиишээ хараашална ондоо хүн оложо ябашаба гээшэ гү?
6) Багшамнай ерэбэ гэжэ хүбүүн хэлэбэ класста ороё.
7) Юундэ байжал байгаа үхимши гэжэ эжынь ууртайгаар зэмэрхэн хэлээ бэлэй.
8) Даша үбгэн гайхангяар асууба энэ танигдаагүй хүн хэн бэ?