Дасхал 1

Иимэ схемээр мэдүүлэлнүүдые ологты: "c.х., – а.ү., – с.х." (сэглэлтын тэмдэг табигдаагүй).

1) Ай харла иишэ тиишээ хараашална ондоо хүн оложо абашаба гээшэ гү?
2) Багшамнай ерэбэ гэжэ хүбүүн хэлэбэ класста ороё.
3) Юундэ байжал байгаа үхимши гэжэ эжынь ууртайгаар зэмэрхэн хэлээ бэлэй.
4) Даша үбгэн гайхангяар асууба энэ танигдаагүй хүн хэн бэ?