Дасхал 1

Тус найруулал удхаараа ямар янзын бэ гэжэ элирүүлэгты.

Баян ургаса! Энэмнай ямар гүнзэгы, ямар hайхан удхатай үгэнүүд бэ! Зүблэлтэ ороноймнай зүг бүхэндэ баян ургасанууд дэлгэржэ, ажалша таряашан уладуудта баян байдал асарна. Буряадаймнай элдин хонгор нютагуудай нэгэн - аяар холын хойто зүгэй Баргажандашье баян таряалан долгилжо, баян байдал мандуулна (Б.Мунгонов. Баян ургаса).

1) хөөрэһэн
2) бодомжолһон
3) зураглаһан