Дасхал 1

Үгтэһэн найруулалай мэдүүлэлнүүдые холбохын тула ямар арганууд хэрэглэгдэһэн байнаб, шэлэгты.

Урда сагта нэгэ баян хүн ажаhууhан юм гэхэ. Тэрэ баян уг гарбалаараа, адуу малаараа, эд зөөреэрээ омогорхон hайрхадаг байба ха. Үшөө тэрэ тэндэхи шадарайнгаа ой тайгада амидардаг ан арьяатадые хуу мэдэдэгби, бүхы ангуудай хойноhоо агнажа үзэhэн хүмби гэдэг байба. Тэрэнь багадаад, ой тайгада байрладаг бүхы ангуудай, шубуу шонхорой мяха танидаг, үнэрөөрнь илгаруулжа шададаг хүмби гэжэ тэрэ баян хөөрэдэг байба ха.

1) “тэрэ” гэһэн түлөөнэй үгэ
2) “үшөө” гэһэн үгэ
3) “байба ” гэһэн үйлэ үгэ
4) “тэрэнь” гэһэн түлөөнэй үгэ
5) “гэжэ” гэһэн холболто
6) “баян” гэһэн үгэ хэдэн мэдүүлэл соо дабталга