Дасхал 1

Тус мэдүүлгые үндэһэлэн, доро үгтэһэн баримтануудые хэрэглэжэ, мэдүүлгэ зохёон бэшэгты.

Улаан-Үдын 1-дэхи дунда һургуулиин директорэй
орлогшо Б.П.Бадмаевта
7-дохи “б” классай һурагша
Дугарова Баярмаагай


МЭДҮҮЛГЭ


Шэтэ хотодо зарлагдаһан эдир аяншалагшадай суглаанда ошохо болоһон ушарһаа, һуралсалһаамни 5 хоногоор (сентябриин 10-15-ай үдэрнүүдтэ) табихыетнай гуйнаб.


2004.09.07 Дугарова Б.


Хэрэглэхэ үгэнүүд
Баримтанууд:
Хэнһээ – Шожоев Эрдэни, 10-дахи классай һурагша
Хэндэ – Яруунын аймагай Мужыхын дунда һургуулиин директор Ч.Ч. Цыренова
Ямар ушараар – Улаан-Үдэ хотодо 2012 оной январиин 25-27-до Республикын һурагшадай дундахи хари хэлэнүүдэй олимпиада үнгэрхэ
Бэшэһэн үдэр – 2012 оной январиин 20


Ч.Ч. 10-дахи МЭДҮҮЛГЭ зарлагдаһан оной 25-27-до Республикын хари хэлэнүүдэй ошохо болоһон , һуралсалһаамни 5 хоногоор (январиин 24-28-ай үдэрнүүдтэ) табихыетнай гуйнаб. Э.